Algemene voorwaarden


14 Dagen retourrecht
Bijzondere voorwaarden "overeenkomst op afstand"

In afwijking en aanvulling van de nadervermelde algemene voorwaarden hebben volgende bepalingen specifiek en enkel betrekking op verkopen aan consumenten via onze website, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de verkoper en de koper én er sprake is van een " overeenkomst op afstand ". Is zulks niet het geval, dan zijn de hierna volgende algemene voorwaarden alleen en onverminderd van kracht, los van deze voorwaarden.

De consument verklaart alle noodzakelijke informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan. Voor zijn finaal akkoord te geven op het eindscherm heeft de consument de mogelijkheid om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen. .

De consument verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal zijn geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van zijn bestelling en de overeenkomst gelden.

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,..., het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,..., het produkt mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra bv. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de veertien werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 14 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven. Aangezien men aldus soms wel en soms geen beroep kan doen op een verzakingsrecht, afhankelijk van de bestelling,... worden beide door de wet voorgeschreven formuleringen opgenomen.
Het goed moet teruggestuurd worden in ongeopende verpakking ,bekijk het product dus gerust zoals je in winkel zou doen maar neem het niet in dienst. Dan wordt het niet meer teruggenomen.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk. "De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de diensten-overeenkomst."De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien".


Garantie en Service 2de hands en Refurbised laptops en Computers.

Standaard krijgt u één jaar garantie op alle artikelen in onze webshop. De garantie geldt op de hardware, en niet op laptop batterijen. Want de levensduur van een batterij hangt sterk af van uw persoonlijk gebruik. De batterijen zijn getest en in goed werkende staat.
Uw bestelde artikel dient in een goede staat te verkeren en dient naar behoren te functioneren bij normaal gebruik. Wanneer dit niet het geval is, kijken wij zo snel mogelijk voor een passende oplossing voor u. Wij gaan het toestel repareren, vervangen of indien nodig terug betalen.

Wij kunnen ook vaak het probleem telefonisch verhelpen. Neem gerust eerst eens even contact met ons op.


Algemene garantievoorwaarden

Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3 dan wel 5 jaar, zoals vermeldt in de info van het product. Goederen met een aankoopprijs beneden 20 EUR zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van vier weken na de aankoop.

Alle defecte goederen zullen zo vlug mogelijk omgewisseld worden, en indien in stock zullen wij deze onmiddelijk omruilen. Indien een binnengeleverd artikel niet defect is zullen wij genoodzaakt werkuren aanrekenen.

De transportkosten vallen altijd ten laste van de klant.

De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Pchelp@home veranderingen liet uitvoeren.

Pchelp@home verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of zijn leverancier zijn vastgelegd.

Alleen computersystemen geassambleerd door Pchelp@home hebben 2 jaar garantie.
2de hands en refurb of renewed toestellen hebben 1 jaar garantie tenzij anders vermeld.

Voor het testen van defecte producten, wordt €50 per uur in rekening gebracht (incl. BTW). Voor producten die niet defect blijken te zijn, wordt een administratiekost van €20 (incl. BTW) aangerekend.

Bij afgifte van defecte goederen aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van Phelpathome.

Indien de onderdelen een on-site garantie genieten, dan zorgt de fabrikant voor de garantie bij u thuis. U hoeft dan enkel het telefoonnummer te bellen die bij de garantievoorwaarden van het product zitten.